Search
Close this search box.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Tmi Tupalanmäki
Y-tunnus: 1771323-4
Postiosoite: Huiluntie 112, 21430 Yliskulma
Puhelin: 040 661 6615
Sähköposti: lieto@aitokauppa.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tiina Ojala
Tmi Tupalanmäki
lieto@aitokauppa.fi
040 661 6615

3. REKISTERIN NIMI
Tmi Tupalanmäen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja
asiakkuuksien hoitoon.
Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
  tunnus
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja
  yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja
  hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus
 • tieto uutiskirjeen latauksista ja  muista markkinointipreferensseistä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti,
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Tmi Tupalanmäen omistaja ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

8. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Käytämme tarvittaessa profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi
asiakasryhmille.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-
alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Tmi Tupalanmäki voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.
Manuaalinen aineisto:
– Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
Sähköisesti tallennetut tiedot:
– Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta
on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
11.1 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus
tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen. Tmi Tupalanmäki vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.
11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen postitse tai puhelimitse 040 661 6615 tai sähköpostitse osoitteeseen
lieto@aitokauppa.fi tai kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tmi Tupalanmäki huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.
11.3 Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 044 661 6615, sähköpostitse lieto@aitokauppa.fi
tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
11.4 Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan
säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti
myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
Tmi Tupalanmäki on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Tmi Tupalanmäki antaa
tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten
tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia,
annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin,
jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.
Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 040 661 6615,
sähköpostitse lieto@aitokauppa.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Liity kanta-asiakkaaksi

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje!